Druk z pełną wydajnością
Pełny proces produkcyjny w jednym miejscu
Szeroki zakres stosowanych materiałów
Stworzymy pudełko, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów firmy RAMAR
Teresa Głowacka

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę RAMAR Teresa Głowacka, Tymianka 17a, 95-010 Stryków.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą RAMAR Teresa Głowacka.

3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Umowa zostaje zawarta, jeśli firma RAMAR Teresa Głowacka potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną lub w inny sposób przyjęty przy zawieraniu umów tego rodzaju i będzie wskazywać link do strony internetowej, na której znajduje się treść niniejszych OWS (www.ramar.pl). OWS będzie wiązać firmę RAMAR Teresa Głowacka oraz Kupującego, o ile strony odrębnie, wyraźnie i w formie pisemnej nie ustalą, że całość lub określone postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania do danego zamówienia bądź umowy.

§ 2. Warunki dostaw

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

2. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej (e-mail, fax) i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy.

3. Wszelkie szkody wynikające z niedokładności zamówienia bądź jego wadliwego sporządzenia ponosi Kupujący.

4. Osoba podpisująca zamówienie w imieniu Kupującego jest upoważniona do zawarcia umowy zakupu towarów i zaciągnięcia w związku z tym zobowiązań.

5. Firma RAMAR Teresa Głowacka może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

6. Firma RAMAR Teresa Głowacka zobowiązuje się dołożyć staranności, aby zamówiony towar został dostarczony Kupującemu bez opóźnienia. Opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec RAMAR Teresa Głowacka. w szczególności roszczeń o odszkodowanie bądź o odstąpienie od umowy.

7. Jeżeli niemożność realizacji dostawy przez RAMAR Teresa Głowacka nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależnego wykonania zobowiązania. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez RAMAR Teresa Głowacka zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem energii elektrycznej itp.

8. Sprzedawany towar pakowany będzie zgodnie z wymogami i warunkami technicznymi RAMAR Teresa Głowacka, a w przypadkach szczególnych, według uzgodnień dokonanych przez strony.

9. Opakowania transportowe (palety), na których dostarczane są towary, pozostają własnością RAMAR Teresa Głowacka a Kupujący zobowiązany jest na każde wezwanie RAMAR Teresa Głowacka przygotować palety znajdujące się w jego posiadaniu do wydania, jak również załadować je na środki transportu skierowane do niego przez RAMAR Teresa Głowacka celem ich odbioru. W przypadku nie zwrócenia/nie wydania palet przez Kupującego, RAMAR Teresa Głowacka może obciążyć Kupującego kosztami nie zwróconych palet zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem RAMAR Teresa Głowacka.

10. Towar, który nie może być dostarczony Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego w ustalonym czasie, będzie przechowywany przez RAMAR Teresa Głowacka na koszt i ryzyko Kupującego. RAMAR Teresa Głowacka zastrzega sobie prawo umieszczenia takich towarów w magazynie strony trzeciej, na koszt Kupującego, jeśli po przesłaniu Kupującemu wezwania do odebrania zamówionego towaru, Kupujący nie odebrał go w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania. Okres odpłatnego przechowywania towarów może trwać maksymalnie 90 dni. Po upływie tego terminu RAMAR Teresa Głowacka ma prawo dokonać utylizacji towaru na koszt Kupującego.

11. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży mogą być dostarczone Kupującemu w ilości odbiegającej od ilości określonej w umowie lub potwierdzonym zamówieniu. Dla dostaw opakowań poniższa tolerancja jest dopuszczalna przy następujących zamówieniach:

– do 500 sztuk: + 20%, -10% – od 501 do 1000 sztuk: +15%, -10% – od 1001 do 5000 sztuk: +10%, -5% – powyżej 5000 sztuk: ±5%

Powyższe tolerancje odnoszą się oddzielnie do każdego typu/rodzaju opakowania i każdej dostawy. Z tego tytułu RAMAR Teresa Głowacka nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych.

12. Wszelkie zamówienia są składane przez Kupującego na jego ryzyko. RAMAR Teresa Głowacka nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w razie naruszenia w związku z zamówionymi towarami praw własności przemysłowej, takich jak prawa z patentu, wzoru użytkowego, logo, oznaczenia geograficznego lub praw autorskich i pokrewnych. Kupujący zobowiązuje się zwolnić RAMAR Teresa Głowacka od wszelkiej odpowiedzialności i od wszelkich roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec RAMAR Teresa Głowacka, w razie naruszenia wyżej wskazanych praw, w związku z zamówionymi produktami.

§ 3. Warunki płatności

1. Zasady i warunki płatności zarówno ogólne, jak i dotyczące poszczególnych zamówień, zawarte będą w umowie sprzedaży pomiędzy RAMAR Teresa Głowacka a Kupującym. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. Datą zapłaty przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy RAMAR Teresa Głowacka, wskazany każdorazowo na fakturze VAT.

3. Kupujący staje się właścicielem zamówionego towaru w momencie całkowitej i terminowej zapłaty za ten towar. RAMAR Teresa Głowacka zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej, w rozumieniu treści przepisu art. 589 kodeksu cywilnego.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty, RAMAR Teresa Głowacka jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie, obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, RAMAR Teresa Głowacka ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wynikające z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.

6. W przypadku opóźnienia płatności lub uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub wiarygodności kredytowej Kupującego, RAMAR Teresa Głowacka bez naruszania swych innych praw ma prawo do żądania zaliczek i/lub zadatków na dostawy jeszcze nie wykonane.

7. W przypadku dokonania sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty RAMAR Teresa Głowacka może żądać zabezpieczenia zapłaty w formie weksla, poręczenia, gwarancji lub innej formie wzajemnie uzgodnionej. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie, RAMAR Teresa Głowacka ma prawo przystąpić do egzekwowania długu bez dodatkowego wezwania do zapłaty. RAMAR Teresa Głowacka może powstrzymać się od egzekwowania długu wobec Kupującego, jeżeli Kupujący przedstawi realne zabezpieczenie długu.

8. Kupujący może potrącić swoje wierzytelności względem RAMAR Teresa Głowacka w każdym czasie wyłącznie za jego zgodą, zaś bez jego zgody potrącenie może nastąpić tylko wówczas gdy wierzytelności te wynikają z tej samej umowy, są bezsporne i zostały w sposób nie budzący wątpliwości uznane przez RAMAR Teresa Głowacka na piśmie albo zasądzone prawomocnym wyrokiem przez sąd.

9. W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności bądź w razie uzyskania przez RAMAR Teresa Głowacka informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej z RAMAR Teresa Głowacka umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności bądź zabezpieczenia płatności w sposób uzgodniony odrębnie przez RAMAR Teresa Głowacka.

10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar bądź za jego część.

11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia RAMAR Teresa Głowacka o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.

§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do RAMAR Teresa Głowacka niezwłocznie i na piśmie.

2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;

b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

W obu przypadkach konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na dokumencie dostawy o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na dokumencie dostawy musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

3. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru.

4. Kupujący udostępni na prośbę RAMAR Teresa Głowacka reklamowane produkty w celu ich weryfikacji.

5. Reklamacje w stosunku do sprzedanych towarów rozpatrywane będą po ich prawidłowym udokumentowaniu przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych produktu lub braku deklarowanej jego ilości, jest on zobowiązany przy składaniu reklamacji przedstawić etykietę (wywieszkę) z palety, z której została pobrana próba do kontroli, a w protokole reklamacyjnym podać numer zlecenia produkcyjnego kwestionowanej partii. RAMAR Teresa Głowacka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej wniesienia. W przypadku gdy Kupujący nie zgodzi się z werdyktem rozpatrzenia reklamacji jakościowej Strony zgadzają się, na rozstrzygnięcie reklamacji (w zakresie faktu zaistnienia wady, jej charakteru, zakresu występowania, przyczyny i wpływu na wartość użytkową produktu) przez niezależnego eksperta – Instytut Polimerów i Włókien Chemicznych, ul. M. Skłodowskiej –Curie 19/27, 90-570 Łódź, którego decyzja będzie wiążąca dla Stron. Koszt ekspertyzy ponosi strona przegrywająca.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną RAMAR Teresa Głowacka może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić inne rozwiązanie akceptowalne przez obie strony. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

9. RAMAR Teresa Głowacka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. RAMAR Teresa Głowacka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego.

11. RAMAR Teresa Głowacka ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności RAMAR Teresa Głowacka za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z u względnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. RAMAR Teresa Głowacka i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby RAMAR Teresa Głowacka według stanu na dzień wytoczenia powództwa.

3. Kupujący wyłącza niniejszym stosowanie własnych warunków zakupu bądź sprzedaży przy wykonywaniu umowy z RAMAR Teresa Głowacka.

W imieniu RAMAR Teresa Głowacka
Teresa Głowacka Właściciel

Close Menu